Úřední deska

Rozhodnutí o přijetí do 1. tříd na školní rok 2019/20

Bližší informace

 


Vážení rodiče,

školní akce budou opět během školního roku hrazeny z konta žáka. Zůstatek z loňského roku byl převeden a o jeho zůstatku budete informováni prostřednictvím notýsku a žákovské knížky.

Během září uhraďte dohodnutou částku na číslo účtu 36920511/0100.

Do poznámky nezapomeňte napsat jméno, příjmení a třídu dítěte pro správnou identifikaci platby. Variabilní symbol není nutný.

DOPORUČUJEME:
1. třídy – 2.200,- Kč najednou nebo splátky v září 500,- Kč a potom platby každé 2 měsíce tak, aby bylo možné čerpat finance na pomůcky a školní akce (vždy s vaším souhlasem).

2. – 9. třídy – 1.800,- Kč najednou nebo splátky jako u 1. tříd.

Pokud máte požadavek na jiné částky splátek, dohodněte se v kanceláři školy.

Každému dítěti bude evidováno jeho konto zvlášť, o zůstatku se můžete informovat u třídního učitele nebo u paní Suchánkové v kanceláři školy.

Vyúčtování bude provedeno na konci školního roku.


GDPR – informační povinnost:

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

Správce OÚ:  Základní škola, se sídlem Kozelkova 123/IV, 503 51 Chlumec nad Cidlinou IČ: 62695398, DS: pbsmj9d ,   telefon:  495 484 570,  e-mail: bernartova@zschlumec.cz

Pověřenec pro OÚ: Vladimír Kalugin, e-mail: kalugin@hotmail.cz,           tel: 603 553 410

Matěj Novotný,     e-mail: novotny.nb@gmail.com,     tel:  737 039  437

Komentáře jsou vypnuty.